صفحه اصلی > تماس با ما 
تماس با ما

توجه: لطفا جهت تماس با واحد مورد نظر، شماره داخلی مربوطه را به انتهای شماره 32135(025)  اضافه و شماره‌گیری نمایید.

تذکر: طلاب محترم استان قم جهت ارتباط با  دارالشفاء با شماره 4 - 37740971(025) و جهت آگاهی از داخلی های مربوطه اینجا کلیک کنید.

یک پیشنهاد برای سهولت در انتخاب:
با فشردن همزمان کلید CTRL+F جستجوگر مرورگر شما فعال می‌شود و شما می‌توانید در کادر ظاهر شده نام شخص، اداره، بخش و داخلی مورد نظر خود را جستجو نمایید.

نام

سمت

داخلی

نام

سمت

داخلی

دفتر معاونت آموزش

مدارج علمی

رستم نژاد

معاون آموزش

283

حامدی

مدیر مدارک علمی

301

خضرایی

دفتر معاونت آموزش

283

محمود ملکی

دفتر مدارک علمی

349

دلداده

دبیرخانه آموزش

285

ذوالقدر

دفترمدارک علمی

350

بازرگان

دبیرخانه آموزش

285

دشتی

مدارک علمی

348

امور تحصیلی

کریمی

مدارک علمی(سطح یک و دو)

347

غبیشی

مدیرامورتحصیلی

287

مهدوی اطهر

مدارک علمی(سطح سه و چهار)

348

فتاحی

دفترامورتحصیلی

296

پذیرش

فرهودی

امتحانات کتبی

297

عینی

مدیرپذیرش

295

بهمنی

امتحانات کتبی

298

ناظمی

کارشناس پذیرش و اتوماسیون

321

زینلی

امتحانات کتبی

299

  صادق‌زاده

 مسؤول پذیرش و کد تحصیلی

323

کمالی

امتحانات کتبی

300

 فارابی

 پذیرش و ثبت نام مراکز تخصصی

324

هاشمی

امتحانات شفاهی

304

منصور  

 کارشناس پذیرش

325

قاسمی

امتحانات شفاهی

305

لیانی

پذیرش و کد تحصیلی

339

احسانی

امتحانات شفاهی

307

بازرگان  

پذیرش و کد تحصیلی

346

میرسالاری

خدمات آموزش

320

غیبی

مسؤول پذیرش و برنامه‌ریزی

340

شاه حسینی

امور انتقالات

289

جعفری

کارشناس پذیرش

342

عباسی

صدور گواهی

320

ارزیابی و نظارت آموزشی

مقبلی

ارزیابی تحصیلی

288

امیرخانی

مدیر ارزیابی ونظارت آموزشی

286

رضا علوی مهر

وضعیت تحصیلی

290

افروزی

تأسیس وتوسعه

322

علی حسینی

ارزیابی تحصیلی

291

جوانی

تأسیس وتوسعه

328

علیایی

ارزیابی تحصیلی

292

آل غفور

ارزیابی ونظارت آموزشی

336

نوباغی

وضعیت تحصیلی

293

حسنی

ارزیابی و نظارت آموزشی

351

امور اساتید

افتخاری

ارزیابی ونظارت آموزشی

335

روزبهانی

مدیر امور اساتید

326

عالمی

ارزیابی و نظارت آموزشی

337

محبی

دفتر امور اساتید

318

حمیدی

ارزیابی ونظارت آموزشی

334

موحدنیا

دانش افزایی و بهسازی اساتید

310

مقیسی

ارزیابی ونظارت آموزشی

338

شعبانی

کارشناس امور اساتید

317

مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی

صادقی

دانش‌افزایی و ارتقاء اساتید

314

شریفی

مسئول برنامه ریزی آموزشی

617

قطبی

جذب و گزینش اساتید

308

صمدانی

برنامه ریزی آموزشی

620

حججی

ارزشیابی و ارتقاء اساتید

312

مهدیه

برنامه ریزی آموزشی

620

محمدی

مسئول گروه‌های علمی تربیتی

315

مدرس

برنامه ریزی آموزش

618

موسوی

دانش‌افزایی و بهسازی اساتید

327

محمودی

برنامه ریزی آموزشی

619

مؤمنی

 امور اساتید

319

 

   

کاوه

جذب و گزینش اساتید

313

کوثری

برنامه ریزی آموزشی

618

یوسف‌زاده

جذب و گزینش اساتید

309

کاظمی

مسئول متون وتکنولوژی آموزشی

623

خمسه

امور اساتید

311

روشنایی

متون وتکنولوژی آموزشی

623

برنامه ریزی و نظارت

موحدیان

متون وتکنولوژی آموزشی

624

میرزانیا

مدیر امور مالی

332

امور مدارس و مقاطع

میرزانیا

مسؤول برنامه‌ریزی و نظارت

331

کافی‌زاده

دفتر

614

محمودی

برنامه‌ریزی و نظارت

330

ابراهیمی

امور مدارس (مقطع سیکل)

611

ابراهیمی

برنامه‌ریزی و نظارت

330

کاویانی

امور مدارس (مقطع دیپلم)

612

احمدی

برنامه‌ریزی و نظارت

329

فالحی

امور مدارس (مقطع دانشگاهی)

613

غیر حضوری - تلفن: 37720041 و 37720043

رهنما

برنامه‌ریزی و نظارت

644

موسویان

مسؤول غیر حضوری

 

حسنی ـ نظری

مراکز فقهی

616

شهابی

کارشناس

 

پریمی ـ اسماعیلی

مراکز تخصصی

622

کاظمان

کارشناس

 

عادل ـ بهشتی جراح‌زاده

مراکز تخصصی

643

 

 

 

موسوی ـ عزتی

اجرایی

615

 
   دانلود : shomareh14.pdf           حجم فایل 501 KB
محتويات مرتبط

 

najah

soal sound
moshaver